Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forsøgsdyrenes Værn, Antistof

Hvad farmene gemte

Da de amerikanske myndigheder foretog inspektioner på to antistofproducerende farme fandt de chokerende forhold for dyrene. Meget tyder på at man ville finde lignende forhold i andre lande.

ProSci Inc
En amerikansk TV-station har i 2016 set nærmere på én af de store aktører på antistofmarkedet ProSci. Firmaet sælger antistoffer fremstillet i dyr. Myndighederne på området har siden 2015 ved inspektioner givet 44 anmærkninger til firmaet for overtrædelse af dyreværnsloven. På foranledning af TV-stationen har 2 dyrlæger gennemgået myndighedernes inspektionsrapporter efter besøg på virksomheden fra 2015. De var chokerede over at se graden af vanrøgt, og anden overtrædelse af dyreværnsloven, som kaniner, geder, lamaer, køer og andre dyr er blevet udsat for. Nyligt frigivne fotos fra firmaets stalde viser forsømte dyr, mad forurenet med afføring, kaniner med øremider og øjenbetændelse og indtørret blod på ører og pels fra de mange blodtapninger. De seneste billeder taget af myndighederne er fra 2017.

Det er desværre det samme billede, der tegner sig overalt i verden, hvor der foretages antistof-produktion i dyr: forsømte dyr, der behandles så dårligt, at de udviser stor angst for mennesker, og lever under så usle forhold og med så mange lidelser, at det må ryste enhver med respekt for dyr. En dyrlæge med speciale i gnavere udtalte til TV, at det er frygteligt at tænke på, at dyr, som anvendes i antistofproduktion, lever i konstant smerte og lidelse. En anden dyrlæge udtalte efter at have set optagelser fra stedet, at hun var chokeret over omfanget af de dyreværnsmæssige overtrædelser. Firmaet har omkring 1300 kaniner og andre dyr opstaldet på farmen.

Firmaets præsident har tidligere udtalt, at ProSci anser human behandling af dyr som havende højeste prioritet. Han påpeger desuden, at firmaets tilladelse ikke er blevet inddraget, og det mener han bekræfter, at overtrædelser ikke er så alvorlige. De færreste der har set billederne og læst inspektionsrapporterne er dog enige i den udtalelse. Sagen er endnu ikke færdigbehandlet af myndighederne.
 
Santa Cruz Biotechnology
er én af verdens største leverandører af antistoffer. I juli 2015 var der på én af deres farme samlet knap 2500 kaniner og godt 3000 geder, som indgik i antistof-produktion. I januar 2016 var alle dyrene forsvundet. Forinden havde myndighederne ved en inspektion fundet, at mange af dyrene blev vanrøgtet og givet en række påbud. Da myndighederne vendte tilbage for at kontrollere, om virksomheden havde fulgt de krav, der var blevet stillet til dyrenes velfærd, var dyrene som sunket i jorden. Som forsøgsdyr kan dyrene ikke sælges som kød, og antallet af dyr var for stort til, at firmaet har kunnet finde en køber på så forholdsvis kort tid, så det menes, at dyrene er slået ihjel. Virksomheden nægtede at svare på spørgsmål, og kontrollanterne måtte gå med uforrettet sag.

En ekspert i dyreværnslovgivning fra Michigan State University mener, at den sag der nu kører mod firmaet kan og bør fortsætte, idet der ved første inspektion var taget billeder og indsamlet beviser på dyrenes lidelser og den vanrøgt de har været udsat for. Han kritiserer også myndighedernes beslutning om blot at give virksomheden henstillinger, i stedet for straks at have sørget for, at dyrene blev hjulpet.

Myndighederne har endda længe  kendt til virksomhedens ligegyldighed over for dyrenes vé og vel: ved en inspektion i 2007 blev der konstateret flere overtrædelser af dyreværnsloven. Kaninerne var opstaldet under stærkt kritisable forhold, og flere af gederne, som gik i en indhegning, havde udviklet store svulster ved det sted, hvor de blev blodtappet, og havde desuden sår efter bid fra prærieulve, som forsøgte at angribe gederne gennem hegn som var dårligt vedligeholdte. En syg ged døde lige foran kontrollanten.

Ved en høring i 2015 gentog en tidligere ansat dyrlæge, at Santa Cruz Biotechnology’s præsident havde hemmeligholdt eksistensen af endnu en farm med 841 geder, som derfor havde været uden inspektioner fra 2007 til 2012, hvor dyrlægen afslørede dens eksistens. Da myndighederne besøgte farmen fandt de en række horrible forhold for dyrene og mange overtrædelser af dyreværnsloven.

Der er imidlertid hundredevis af andre amerikanske antistof-leverandører, og selvom sagen kom ud i den amerikanske offentlighed – og derved også til mange forskeres viden – så bevirkede det ikke, at salget af animalske antistoffer faldt. Santa Cruz har gennem årene været én af de store leverandører til Danmark. Men der er også store danske producenter på markedet.

Efterskrift: Santa Cruz har nu fået frataget sin tilladelse til at producere antistoffer i dyr, og er samtidig idømt en bøde på $3.5 millioner.

Forsøgsdyrenes Værn støtter nu udviklingen af et bibliotek bestående af foreløbig 1 milliard antistofproteiner.
Biblioteket vil være placeret på et engelsk universitet. Det vil bestå af proteiner fra humane celler og syntetiske proteiner fremstillet ved biokemiske processer – altså helt uden brug af dyr.

Giv din støtte
Send et bidrag på konto 1551- 4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70 og vær bl. a. med til at redde de millioner af kaniner og andre dyr verden over, som dagligt udsættes for lidelse som levende antistof-fabrikker.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…