forsøgsdyrenes værn

Føtalt kalveserum

Hvad er føtalt kalveserum?

Føtalt kalveserum er et serum udvundet af blod fra kalvefostre. Serum er den klare væske, der bliver tilbage, efter at blodet er koaguleret. Det anvendes til dyrkning af cellekulturer, og er det mest udbredte næringsmedium, fordi det er bredspektret, og kan anvendes som næring til næsten alle typer celler. Føtalt kalveserum benævnes Fetal Calf Serum (FCS) eller Foetal Bovine Serum (FBS).

Hvor anvendes det?
Føtalt kalveserum anvendes til forskning inden for alle de videnskabsområder, der har med levende organismer at gøre – for eksempel veterinær- og fødevareområdet, medicinal- og biotekindustrien, og anvendes i forskning på universiteterne og i sygehusvæsenet.

Hvorledes udvindes kalveserum?
føtalt kalveserum forsøgsdyrenes værnPå slagteriet skæres koen op som led i den almindelige slagteprocedure. Er hun drægtig, fjernes fosteret, der stadig befinder sig i livmoderen, og sendes videre til et andet lokale, hvor det skæres fri, renses for fostervand og desinficeres. Derefter stikkes en nål med en diameter på 1,6-2,7 mm ind mellem 4. og 5. ribben og direkte ind i det bankende hjerte, hvorefter blodet ved hvert hjerteslag pumpes ned i en steril pose. Indgrebet varer mellem 2 og 5 min. Efterhånden som kalvefosteret tømmes for blod, dør kalven af iltmangel. Efter tapning lader man blodet koagulere, hvorefter det centrifugeres. Serummet opsamles for derefter at gennemgå forskellige filtreringsprocesser.

føtalt kalveserum forsøgsdrenes værn
Forsiden af Forsøgsdyrenes Værns folder om føtalt kalveserum

Hvorfor skal man undgå føtalt kalveserum?
Udvinding af føtalt kalveserum har i mange år vakt bekymring – både af dyreværnsmæssige, videnskabelige og af sundhedsmæssige grunde:

1. Det er almindeligt kendt, at intrakardial injektion (indføring af nål gennem kroppen direkte i hjertet) er meget smertefuld. Dyreforsøgstilsynet i Danmark stiller da også krav om, at hjertepunktur på forsøgsdyr skal foregå under bedøvelse. En EU-rapport1 konkluderer, at de fysiologiske forudsætninger for smertefølelse hos kalvefostre er på plads allerede efter den første trediedel af drægtighedsperioden.  Da drægtighedsperioden for kvier er 9 måneder, mener man altså, at kalvefostre fysiologisk er i stand til at føle smerte, fra de er 3 måneder gamle. Hovedparten af de fostre, der anvendes til produktion af føtalt kalveserum, er næsten fuldbårne. Derved fås den største mængde blod.

2. Føtalt kalveserum er et produkt, hvis nøjagtige indhold er ukendt. Desuden varierer indholdet fra vareparti til vareparti. Det betyder – trods visse modforanstaltninger – at der er store forskelle mellem FCS-partierne. Det kan derfor være svært at sammenligne forskningsresultater og undersøgelser. Den britiske videnskabelige vejledning om god praksis i forbindelse med brugen af cellelinjer i biomedicinsk forskning anbefaler nu anvendelsen af kemisk-definerede serumfri næringsmedier2.   

3.FCS frembyder en betydelig risiko ved fremstilling af lægemidler, idet produktet indeholder forskellige mængder af endotoksiner, hæmoglobin og andre uønskede eller skadelige stoffer. Endotoksiner kan ikke blot påvirke cellernes vækst, men kan også overføres til færdige produkter, som måske skal anvendes til lægemidler til mennesker – f.eks. vaccine. European Medicines Agency fremfører at: ”The presence of extraneous agents in bovine serum certainly represents a major risk to the quality of the finished product3”. EU’s center for vurdering af alternative metoder (EURL – ECVAM) anbefaler forskere, at erstatte kalveserum, både af dyreetiske grunde og for at opnå højere pålidelighed4. World Health Organization (WHO) fraråder også brug af kalveserum − blandt andet p.g.a. smitterisiko: “The use of serum or other poorly defined reagents is not recommended in the production of new biologicals from cell culture, and wherever possible chemically defined alternatives should be sought5”.

føtalt kalveserum forsøgsdyrenes værn
Frisktappet kalveblod i poser

4. Et stop for brugen af føtalt kalveserum vil ikke alene spare mange dyr for lidelse, men vil også give forskere mere pålidelige og reproducérbare resultater.

5. Forskere har både en moralsk og en lovmæssig6 forpligtelse til at anvende alternativer til dyr, hvor det overhovedet er muligt.

6. Erstatning af FCS med et ikke-animalsk næringsmedium er en del af den praktiske gennemførelse af de 3R’er – Replacement, Reduction og Refinement. Erstatning (Replacement) med et dyrefrit næringsmedium er en gevinst rent dyreetisk og giver forskere reproducérbare videnskabelige resultater, idet ingredienserne i de dyrefri sera kan defineres – modsat i det føtale kalveserum.

Der findes alternativer!

 At anvende andre typer animalsk serum er intet fremskridt – hverken dyreværnsmæssigt eller videnskabeligt. Heldigvis er der et uendeligt antal definerede, syntetiske ikke-animalske næringsmedier på markedet. Der er flere andre end de dyreetiske fordele ved at anvende dem:
De er mere pålidelige
Et syntetisk næringsmediesupplement véd man med sikkerhed hvad indeholder. Syntetisk fremstillede stoffer er ensartede. Sundhedsmyndighederne stiller stadigt stigende krav til sikkerheden, og syntetiske ikke-animalske næringsmedier kan anvendes uden risiko.
De er billigere
Syntetiske næringsmedier er på lang sigt billigere. Udbrud af mund- og klovsyge kan presse prisen op. Selvom FCS er et supplement, og kun udgør ca. 5-15% af det samlede næringsmedie, så anslås det, at føtalt kalveserum prismæssigt udgør 55 til 70 % af et givent næringsmedium. Forskere har anslået, at man kan spare op til 80%, når man går over til serumfri alternativer.
Hvad gør jeg?
Det er blevet let at finde frem til det næringsmedium, som passer til netop din forskning og dine cellelinjer. De fleste producenter tilbyder teknisk assistance og vejledning om alternative produkter. Som dyreværnsforening må vi dog påpege, at både den dyreetiske gevinst og pålideligheden går fløjten, hvis man erstatter føtalt kalveserum med serum fra andre dyr.
Oversigt over syntetiske næringsmedier
www.godcellekultur.dk finder du en liste over forhandlere af syntetiske næringsmedier. Hos dem kan du få oplyst, om de forhandler et næringsmedium, der passer til din forskning eller din cellelinje, eller hvad det vil koste at få tilpasset et.

Svindel i serum-branchen
Svindel med serum er afsløret gang på gang. Branchen er lukrativ, og mange producenter og forhandlere ønsker at tjene store penge. Der svindles f.eks. ved, at det føtale kalveserum blandes med voksenserum, vand eller serum af helt ukendt oprindelse. Denne svindel med serum kan derfor tilføje en ekstra ukendt og potentielt meget stor usikkerhedsfaktor i ens forskning.

Efterspørgslen på serum til celledyrkning er i de senere år nærmest eksploderet, og der tjenes store penge i branchen. Men det er en helt uigennemsigtig branche, som desuden er underlagt ringe – om overhovedet nogen – kontrol. Meget tyder på, at svindel og forfalskning er udbredt og kun få afsløres heri.

Falsk betegnelse og oprindelsesland
USA har strengere regler end EU og tillader ikke import af føtalt kalveserum fra Syd- og Mellemamerika (med undtagelse af Chile). EU har imidlertid langt lempeligere regler! Svindel med indhold antages at være udbredt, og som nævnt kan føtalt kalveserum være blandet med voksenserum, men sælges alligevel under betegnelsen føtalt kalveserum (FCS). På trods af at danske myndigheder fremfører, at der p.t. ikke foregår produktion af føtalt kalveserum i Danmark, så anfører nogle producenter Danmark som deres FCS-produkts oprindelsesland.

Hvordan foregår svindlen?
Et firma importerer serum fra et land, fra hvilket det kan indkøbes billigt, forfalsker papirer der oplyser om oprindelse, blander og fortynder det med andre sera og væsker, og sælger det til et væsentlig højere pris. Det er en indbringende forretning, idet prisen varierer afhængig af, hvorfra det stammer. Serum fra New Zealand og Australien anses for i særlig grad at være “sikkert”, idet landene er fri for en række husdyrsygdomme. Det er værd at notere sig, at føtalt kalveserum (FCS) fra disse lande koster mere end 1000 Euro (ca. 7500 d.kr.) per liter, og derved er 5 til 10 gange dyrere end FCS fra Sydamerika. FCS fra Europa eller Nordamerika ligger prismæssigt mellem de to førnævnte.

føtalt kalveserum forsøgsdyrenes værn
Læs grafikken fra bunden

Eksempler på svindel
En af de seneste afsløringer af svindel resulterede i, at en leverandør af FCS var nødsaget til at udsende en advarsel om, at partier af deres FCS-produkt kunne være tilsat serum fra voksent kvæg, vand og/eller vækstfremmende tilsætningsstoffer9. Desuden måtte de informere om, at FCS-produkter solgt til lande uden for USA fejlagtigt kunne være mærket med oprindelsesland Australien eller med EU-godkendte tapningslande. Advarslen indeholdt derudover information om, at det tilsatte voksenserum kunne stamme fra Argentina, Brasilien, Mexico, Canada eller USA. Køberne af produktet har altså slet ikke kunnet stole på hverken renhed eller oprindelsesland og deres forskningsresultater ubrugelige.
Et andet eksempel stammer fra begyndelsen af 2000, hvor et tysk firma indkøbte billigt, dårligt serum fra Canada for ca. 20 dollar per liter. Det blev hældt ud, for man var alene interesseret i de medfølgende papirer om oprindelse, som oplyste at dette serum var fra Canada. Så bestilte en japansk kunde serum, og krævede specifikt, at det skulle stamme fra Canada. Det tyske firma importerede så serum fra Brasilien, Paraguay og andre sydamerikanske lande til en pris af omkring 40 dollar per liter, og solgte det til sit franske datterselskab medfølgende papirerne om oprindelsesland, som jo oplyste Canada. Herefter blev det solgt til den japanske kunde til en pris af 210 dollar – en profit på 150 dollar per liter for mere end 1000 liter!

Konsekvenser for patienter og forskere

For både patient og forsker kan konsekvenserne af svindel være enorme. En følge af denne svindel kan være milliarder af spildte forskningsmidler. Videnskabelige resultater er kun af værdi, hvis de kan reproduceres. Forfalsket serum kan i høj grad påvirke udfaldet af videnskabelige forsøg og forskerne må ofte blot erkende, at de ikke kan reproducere deres forsøg. Men årsagen hertil er de ikke klar over og har sjældent fokus på. Kunderne – farmaceutiske virksomheder og laboratorier – svigtes også.

”Måske er den største risiko for forskere, når det kommer til dårlig kvalitet FCS, kompromitteret renhed, hvilket kan føre til reduceret effektivitet og manglende reproducerbarhed i cellekulturforsøg. Mange sælgere af FCS opkøber råmaterialer på flere, kortsigtede leveringsaftaler fra forskellige leverandører for at reducere omkostningerne. De hælder de forskellige leverancer sammen i et forsøg på at fortynde virkningen af en enkelt kilde. Slutresultatet er uens kvalitet og store svingninger i tilgængelighed og pris”.
 Alyssa Master, Ph.D.,  “Shifting Quality of FBS May Impact Your Experiments”, GEN Exclusive, marts 2017.

Rapport om føtalt kalveserum
Forsøgsdyrenes Værn har i 2008 skrevet en rapport om føtalt kalveserum og de tekniske og videnskabelige aspekter af fremstillingen og anvendelsen af føtalt kalveserum. 

Kilder:

1) Bryony Close et al., Euthanasia of Experimental Animals: Report Prepared for the European Commission (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997): s. 14.

2) Guidelines for the use of cell lines in biomedical research, British Journal of Cancer (201) 111, 1021-1046, doi: 10.1038/bjc.2014.166, https://www.nature.com/bjc/journal/v111/n6/full/bjc2014166a.html 

3) https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/09/WC500003715.pdf

4) ESAC statement on the use of FCS and other animal-derived supplements 7-8 May. https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/publication/ESAC28_statement_FCS_20080508.pdf

5) WHO, Recommendations for the evaluation of animal cell cultures as substrates for the manufactore of biological medicinal products and for the characterization of cell banks, 2010

6) Direktiv 2010/63/EU

7 + 8) Gerhard Gstraunthaler et al., A Severe Case of Fraudulent Blending of Fetal Bovine Serum Strengthens the Case for Serum-free Cell and Tissue Culture Applications i: ATLA 42 (2014): s. 207-209.

Se desuden:
 Khodakabus A. & Baar K “The Effect of Serum Origin on Tissue Engineered Skeletal Muscle Function”, Journal of Cellular Biology Vol 115, Issue 12, December 2014, pp. 2198-207,  https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/fotalt-kalveserum-2/
 Alyssa Master, Ph.D. “Shifting Quality of FBS may impact your experiments” artikel i GenEngNews https://www.genengnews.com/gen-exclusives/shifting-quality-of-fbs-may-impact-your-experiments/77900873 
The Cell Culture Dish. Om serumfri mediers reproducerbarhed: https://cellculturedish.com/2015/09/achieving-control-and-reproducibility-of-cell-culture-by-eliminating-serum/ 
Om svindel med serum:

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn