forsøgsdyrenes værn

EU’s kemikalieforordning REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) blev vedtaget af Europa-Parlamentet i 2006, og trådte i kraft den 1. juni 2007. REACH er en EU-forordning, hvilket indebærer, at den er bindende for alle EU-lande. REACH indeholder et lovkrav om, at ca. 75 000 kemiske stoffer skal valideres. Politikerne har godkendt, at det fortsat skal koste forsøgsdyrene lidelser og død at skaffe ny viden om kemikalierne.

Hvad er følgerne for forsøgsdyr?
Eftersom forsøg på dyr stadig er standardmetoden for testning af kemiske stoffer, indebærer REACH, at vi vil se et øget brug af forsøgsdyr over de næste 15 år efter REACH’s ikrafttræden. Men da al viden om kemikalier fremover skal deles (udveksles) på tværs af firma- og landegrænser, skulle resultatet på længere sigt gerne blive en drastisk reduktion af behovet for dyreforsøg.

Da EU-kommissionens første forslag til REACH kom, blev der talt om, at den kunne koste op mod 45 millioner dyr livet i toksikologiske tests. Selv de mest konservative vurderinger taler nu om 9 millioner dyr.

Forsøgsdyrenes Værn og andre europæiske dyreværnsforeninger har tidligt i processen ihærdigt arbejdet for, at nedbringe antallet af forsøgsdyr. Som resultat heraf gjordes der en betydelig indsats for at mindske forsøgsdyrenes lidelser både aktuelt og på længere sigt:

  1. Firmaer tvinges til at dele testdata REACH kræver således, at alle producenter og importører tvinges til at dele eksisterende og nye testdata for at undgå, at de samme forsøg gentages.
  2. Krav om at anvende dyrefri metoder, når det overhovedet er muligt 
    REACH kræver nu, at alle alternative metoder, som er eller bliver godkendt, skal tages i brug.
  3. Krav om, at planlagte dyreforsøg offentliggøres
    Alle forslag om at udføre dyreforsøg skal offentliggøres, så interesserede organisationer, eksempelvis dyreværnsforeninger, kan indsende eventuelle kommentarer inden for en 45 dages tidsfrist og dermed sikre, at eksisterende alternativer til dyreforsøg ikke overses. Forsøgsdyrenes Værn er via ECEAE godkendt som høringspartner, og har ansatte toksikologer til at gennemgå ansøgningerne og komme med kommentarer.
  4. Agentur skal informere om alternativer
    Der oprettes et nyt agentur, som blandt andet får til opgave at informere relevante instanser om brug af alternative testmetoder.

 
Alle disse bestemmelser bidrager afgørende til at bringe “gammeldags”, inhumane testmetoder til ophør i kemikalie-industrien. Forsøgsdyrenes Værns holdning til EU-Parlamentets behandling af REACH er dog, at det er tragisk, at millioner af dyr skal dø i forældede tests for at klassificere kemikalier.  Vi beklager, at man ikke politisk har kunnet finde en anden vej.