forsøgsdyrenes værn

Lov om dyreforsøg

Herved bekendtgøres lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 23. november 2007, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 612 af 14. juni 2011.

Kapitel 1

Dyreforsøg

§ 1. Anvendelse af hvirveldyr, herunder fostre af pattedyr i den sidste tredjedel af deres normale udvikling, og blæksprutter til forsøg må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Tilsvarende gælder anvendelse af fostre af pattedyr på et tidligere udviklingsstadium til forsøg, hvis det er sandsynligt, at fosteret som følge af de udførte forsøg vil opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men, efter det har nået den sidste tredjedel af sin normale udvikling.

Stk. 2. Ved forsøg forstås enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt men for dyret svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder.

Stk. 3. Tilladelse til dyreforsøg må kun meddeles til forsøg med følgende formål:

1) forebyggelse af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter, herunder fremstilling af lægemidler, stoffer og produkter samt afprøvning af deres kvalitet, effektivitet og sikkerhed,

2) diagnosticering og behandling af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter,

3) vurdering, påvisning, justering eller forandring af fysiologiske tilstande hos mennesker, dyr og planter,

4) beskyttelse af miljøet,

5) forbedring af velfærd for dyr og af produktionsforhold for dyr, der opdrættes til landbrugsmæssige formål,

6) forskning, herunder grundforskning og forskning med henblik på artsbevarelse,

7) undervisning og uddannelse på universiteter og højere læreanstalter eller ved anden undervisning på tilsvarende niveau og ved undervisning af personer, der skal beskæftige sig med dyreforsøg, eller

8) retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 4. Der kan ikke meddeles tilladelse til udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler eller bestanddele eller sammensætninger af bestanddele heraf, hvis forsøget udføres for at opfylde kravene til kosmetiske produkters sikkerhed.

Stk. 5. Dyreforsøgstilsynet kan afslå at give tilladelse til dyreforsøg, såfremt forsøget ikke skønnes at være til væsentlig gavn, herunder hvis den belastning, som dyret udsættes for, ikke står mål med forsøgets og produktets nytteværdi.

Stk. 6. Dyreforsøgstilsynet kan som et led i behandlingen af en ansøgning om tilladelse til dyreforsøg tillade, at et påtænkt forsøg demonstreres for tilsynet, såfremt det findes dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Stk. 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri1) kan fastsætte regler om, at anvendelse af andre dyr end de i stk. 1 nævnte til forsøg helt eller delvis skal være omfattet af loven eller skal indberettes til Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 8. Ved kloning og genmodificering af hvirveldyr og ved anvendelse af klonede og genmodificerede hvirveldyr til dyreforsøg, som falder ind under lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., finder denne lov anvendelse.

§ 1 a. Dyreforsøgstilsynet kan uanset de øvrige bestemmelser i denne lov tillade, at dyr, der anvendes i et forsøg, slippes løs, hvis forsøgets formål kræver det. Tilladelse hertil kan dog kun meddeles, hvis tilsynet finder det godtgjort, at der er gjort alt for at sikre dyrenes velbefindende, og såfremt dyrenes sundhedstilstand tillader det og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet.

Stk. 2. Forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, kan ikke tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.

§ 2. Tilladelse til dyreforsøg kan kun gives til navngivne fysiske eller juridiske personer, der må antages at kunne sikre, at forsøgene udføres på forsvarlig måde.

Stk. 2. Hvis tilladelsesindehaveren er en juridisk person, skal denne udpege en eller flere personer, der har ansvaret for

1) forsøgets udførelse,

2) tilsynet med dyrenes velfærd og pasning og

3) uddannelse og træning af det personale, der er beskæftiget med henholdsvis dyreforsøg og forsøgsdyrs pasning.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet kan tillade, at ansvaret for den del af dyreforsøgsaktiviteten, som vedrører staldes og forsøgslokalers indretning og drift og dyrenes pasning, påhviler institutionen eller virksomheden eller en der ansat eller antaget person, der har den fornødne faglige uddannelse. Også ansvaret for journalføringen kan tillades henlagt til andre end tilladelsens indehaver. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3. Tilladelse gives til nærmere angivne typer af forsøg og arter af dyr. Antallet af dyr, der må anvendes til forsøg, angives i tilladelsen. Tilladelse kan dog meddeles uden sådanne begrænsninger, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 2. Tilladelsen skal angive den grad af smerte, lidelse, angst eller varigt men, som det enkelte dyr må udsættes for, idet forsøg klassificeres som terminale, let belastende, moderat belastende eller betydeligt belastende.

Stk. 3. Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen, herunder om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning.

Stk. 4. Ud over de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal følgende fremgå af tilladelsen:

1) Tilladelsesindehaverens navn.

2) I hvilken institution eller virksomhed forsøgene må foretages.

3) Tidspunktet for en eventuel forsøgsevaluering.

4) Navn på den eller de forsøgsansvarlige.

5) Navn på den eller de ansvarlige for staldes og forsøgslokalers indretning og drift.

6) Navn på den eller de ansvarlige for kompetencer hos det personale, der er beskæftiget med dyreforsøg eller med forsøgsdyrs pasning.

7) Navn på den eller de ansvarlige for dyrenes pasning og tilsynet med dyrenes velfærd.

8) Navn på den eller de ansvarlige for journalføringen.

9) Navn på den dyrlæge eller anden kompetente person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd.

§ 3 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilladelse til dyreforsøg med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov.

Kapitel 2

Regler for dyreforsøg

§ 4. Tilladelsens indehaver må kun lade forsøgene udføre af andre, såfremt disse har den fornødne faglige uddannelse og arbejder under ledelse og tilsyn af tilladelsens indehaver.

§ 5. Forsøgene skal udføres og opstaldning ske i dertil egnede lokaler.

Stk. 2. Anlæg og udstyr til udførelse af forsøg skal konstrueres og anvendes på en måde, der må forventes at medføre brug af færrest dyr, forvolde mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.

§ 6. Ved ethvert forsøg skal valget af dyreart omhyggeligt vurderes og på forlangende begrundes over for Dyreforsøgstilsynet. I det omfang det er muligt, skal der anvendes dyrearter, der er mindst disponeret for at opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men. Ved valg mellem forskellige fremgangsmåder skal den vælges, der medfører brug af færrest dyr, forvolder mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.

Stk. 2. Når det er muligt, skal der anvendes tidlige og humane endepunkter for et forsøg frem for døden som endepunkt. Hvor døden som endepunkt er uundgåelig, skal forsøget udføres, således at færrest dyr dør, at varigheden og intensiteten af dyrets lidelser begrænses mest muligt, og at en smertefri død så vidt muligt sikres.

Stk. 3. Dyr må ikke anvendes til forsøg, hvortil anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre metoder må antages at være lige så velegnede. Ansøgeren skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er tale om allerede kendt viden.

§ 7. Dyreforsøg må kun udføres, når dyret er lokalt eller universelt bedøvet, jf. dog stk. 2, og der anvendes smertestillende midler eller anden foranstaltning med henblik på at begrænse smerte, lidelse, angst eller varigt men mest muligt.

Stk. 2. Skønnes bedøvelse at være mere belastende for et dyr end selve forsøget, eller er bedøvelse uforenelig med forsøget, kan den undlades.

Stk. 3. Lægemidler, der forhindrer eller begrænser dyrs mulighed for at give udtryk for smerte, må ikke anvendes uden samtidig anvendelse af passende bedøvelse eller smertelindring.

Stk. 4. Dyr må ikke opleve stærk smerte, anden intens lidelse eller intens angst og skal aflives, hvis tilstanden må antages at bestå ved bedøvelsens og den lindrende behandlings ophør. Hvis et dyr ved afslutningen af et forsøg må antages at forblive i en tilstand af moderat smerte, lidelse eller angst ved bedøvelsens og den lindrende behandlings ophør, eller hvis et dyr forventes at få varigt men, skal det aflives.

Stk. 5. Hvis forsøgets formål er demonstrationer ved undervisning, skal der ved forsøg, der må antages at kunne være forbundet med smerte, altid anvendes universelt bedøvede dyr, og disse skal altid aflives inden bedøvelsens ophør.

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Der skal efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri føres journal over forsøgene og afgives indberetning herom til Dyreforsøgstilsynet. Pligten hertil påhviler tilladelsens indehaver, medmindre anden beslutning er truffet efter § 2, stk. 3. Det kan i reglerne bestemmes, at journal skal føres på edb.

Stk. 2. Den, der foretager dyreforsøg, skal endvidere efter tilsynets anmodning give nærmere oplysninger om forsøgene.

Kapitel 3

Dyreforsøgstilsynet

§ 10. Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg, der består af en formand, der skal være dommer, og 10 andre medlemmer.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger rådets formand og de øvrige medlemmer. Èt medlem udpeges efter udtalelse fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, ét medlem efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, ét medlem efter udtalelse fra Dansk Industri, ét medlem efter udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger, ét medlem efter udtalelse fra Det Dyreetiske Råd og fire medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri skal ved sammensætningen af rådet så vidt muligt sikre, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for de opgaver, som er tillagt Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 4. Rådets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte en forretningsorden for rådet. Det kan heri bestemmes, at visse afgørelser kan træffes af et udsnit af rådsmedlemmerne, af formanden eller af sekretariatet.

Stk. 6. De medlemmer af Rådet for Dyreforsøg, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlæggelse og godtgørelse for befordring i lighed med ikke-statsansatte, der modtager særskilt vederlæggelse. Udgiften hertil afholdes af staten.

§ 11. Rådet og personer, som rådet har bemyndiget hertil, har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til forsøgslokaler og andre lokaler, hvor forsøgsdyr anbringes, med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for tilsynet. Der kan i forbindelse med tilsynet foretages demonstration af det tilladte forsøg.

Stk. 2. Den, der leder forsøgene, og personer, der er beskæftiget med forsøgene eller med dyrenes pasning, skal yde tilsynsmyndigheden vejledning og hjælp under tilsyn efter stk. 1.

§ 12. Rådet kan give påbud om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning. Rådet kan endvidere påbyde, at forsøg ikke må udføres, medmindre repræsentanter for rådet er til stede. 1. og 2. punktum finder anvendelse, uanset hvilke vilkår der er givet for tilladelsen.

§ 13. Dyreforsøgstilsynets afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri offentliggør beretningen.

§ 15. For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 betales 2.500 kr. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 500 kr.

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 tillægges udpantningsret.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om tilladelser efter denne lov, herunder om betaling af gebyr.

Kapitel 4

Straf og tilbagekaldelse af tilladelser m.v.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

1) overtræder § 1, stk. 1, §§ 4-5, § 7, § 9, stk. 2, eller § 11, stk. 2,

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse, eller

3) tilsidesætter et påbud efter § 12.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Dyreforsøgstilsynet kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt der er sket grov eller gentagen overtrædelse af de regler eller vilkår, der gælder for forsøgsvirksomhed og dyrenes behandling, eller er sket tilsvarende tilsidesættelse af påbud.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet skal sikre, at tilbagekaldelsen ikke indebærer en forringelse af forsøgsdyrenes velfærd.

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om:

1) fremskaffelse af dyr til forsøg og andre videnskabelige formål, herunder om forbud mod forsøg på herreløse hunde og katte samt indfangede vilde dyr,

2) pasning og opstaldning af forsøgsdyr og dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

3) forsøgs udførelse,

4) kvalifikationskrav til de personer, som udfører forsøg, eller som passer forsøgsdyr eller dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

5) forsøg i undervisnings- eller uddannelsesøjemed,

6) institutioner eller virksomheder, som anvender, opdrætter eller leverer dyr til forsøg eller andre videnskabelige formål,

7) udsætning og genhusning af forsøgsdyr og

8) nedsættelse af et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om Dyreforsøgstilsynets tilsynsvirksomhed og om forbud mod forsøg, der skønnes overflødige på grund af andre forsøg her i landet eller i udlandet.

§ 19. Retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen omfatter ikke adgang til at blive gjort bekendt med identiteten, herunder navne, adresser og telefonnumre, på de personer, der udfører forsøg eller passer dyr til sådanne formål.

Kapitel 5

Ikrafttræden og overgangsregler m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. oktober 1987.

Stk. 2. Lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg ophæves.

Stk. 3. (Ophævet)

§§ 21-22. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1081 af 20. december 1995 er trådt i kraft den 1. januar 1996. Ændringen vedrører § 1 a.


Lov nr. 433 af 31. maj 2000 er trådt i kraft den 1. juli 2001. Loven vedrører § 16, stk. 1.


Lov nr. 315 af 5. maj 2004 er trådt i kraft den 1. juli 2004. Ved loven er fodnoten til lovens titel indsat. Der indsættes et nyt stk. 3 i § 1, og § 1, stk. 3-5, bliver til § 1, stk. 4-6 endvidere indsættes § 3 a.


Lov nr. 550 af 24. juni 2005 et trådt i kraft den 1. oktober 2005. Ved loven indsættes § 1, stk. 7.


Lov nr. 612 af 14. juni 2011 er trådt i kraft den 1. januar 2013. Ved loven ændres fodnoten. § 1, stk. 1, ændres. I § 1 indsættes et nyt stk. 2, og stk. 2-7 bliver herefter til stk. 3-8. § 1, stk. 2-4, der bliver stk. 3-5, ændres. § 2, stk. 1, ændres og der indsættes et nyt stk. 2. Stk. 2 bliver herefter stk. 3. I § 3 indsættes et nyt stk. 2, og stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. § 3, stk. 4 ændres, og i § 5, indsættes stk. 2. § 6, stk. 1, ændres og der indsættes et nyt stk. 2, hvorefter stk. 2 bliver stk. 3 og der indsættes et nyt punktum. § 7, stk. 1-3 ophæves og i stedet indsættes stk. 1- 4. Stk. 4 bliver herefter stk. 5. I § 9, stk. 1, 2. pkt. ændres henvisningen til § 2. § 10, stk. 1 og 2, og § 16, stk. 1 og stk. 3, ændres. I § 17 indsættes stk. 2, og § 18, stk. 1, ændres.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. marts 2013

Mette Gjerskov

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EF-Tidende 2003, nr. L 66, side 26-35, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål, EU-Tidende 2010, nr. L 276, side 33-79.

1) Ressortansvaret for dyreforsøg, Rådet for Dyreforsøg og Dyreforsøgstilsynet er ved kongelig resolution af 14. december 2011 overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Overalt i lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.