Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Betaling af gebyr for tilladelse til dyreforsøg

I medfør af § 15, stk. 3, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, fastsættes:

§ 1. For tilladelser til dyreforsøg efter lovens § 1 betales 2.500 kr.

Stk. 2. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 500 kr., dog således at dette gebyr ikke betales, såfremt den originale tilladelse er midlertidigt deponeret i Dyreforsøgstilsynet.

§ 2. Såfremt der foretages ændringer i et af nedennævnte punkter i den oprindelige tilladelse til dyreforsøg, vil det medføre pligt til at betale nyt gebyr på 2.500 kr. efter dyreforsøgslovens § 15, stk. 1:

 • 1) Tilladelsens indehaver.
 • 2) Typen af forsøg.
 • 3) Arten af dyr.
 • 4) Antallet af dyr.
 • 5) Institution eller virksomhed, hvor forsøget må foretages.
 • 6) Varigheden af tilladelsen.

Stk. 2. Når nyt gebyr er betalt efter stk. 1, regnes fristen for pligt til betaling af gebyr efter § 1, stk. 2, fra tidspunktet for udstedelsen af den ændrede tilladelse. Et før udstedelsestidspunktet forfaldent gebyr efter § 1, stk. 2, bortfalder ikke.

§ 3. Dyreforsøgstilsynet kan undlade gebyropkrævning i følgende tilfælde:

 • a) Overførsel af en løbende tilladelse eller dele heraf til en anden person i samme institution/virksomhed ved ny organisation af aktiviteten, ved orlov eller efter ønske fra Dyreforsøgstilsynet.
 • b) Udvidelse eller ændring af en tilladelse til at omfatte andre dyrearter eller andre metoder, når udvidelsen eller ændringen er begrundet med, at projektet ønskes belyst på en anden måde.
 • c) Forhøjelse af antallet af dyr, hvor forsøgsudøveren har haft vanskeligt ved forud nøjagtigt at angive antal af dyr, som er nødvendigt til aktiviteten.
 • d) Ændring af institution eller virksomhed, når den ansvarlige for forsøget efter lovens § 2, stk. 1, skifter til et nyt arbejdssted.
 • e) Forlængelse af varigheden af en tilladelse, når stipendiatforhold, orlov eller lignende har forsinket projektet.
 • f) Ændring af forsøgsfaciliteter på institutionen eller i virksomheden.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

Justitsministeriet, den 1. august 1994

Erling Olsen

/ Niels Boesen

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…