forsøgsdyrenes værn

Forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg

I medfør af § 10, stk. 5, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1306 af 23. november 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Rådet for Dyreforsøg

§ 1. Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg, der består af en formand, der skal være dommer, og 10 andre medlemmer jf. § 10, stk. 1 i lov om dyreforsøg, lovbekendtgørelse nr. 1306 af 23. november 2007.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger rådets formand og de øvrige 10 medlemmer.

Stk. 3. Der kan beskikkes en stedfortræder for et medlem. Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. Stedfortrædernes beskikkelsesperiode fastsættes, så den udløber samtidig med medlemmets beskikkelsesperiode.

Stk. 4. Rådet for Dyreforsøg bistås af et sekretariat, der skal have tilstrækkelige og relevante veterinærfaglige, dyreforsøgstekniske, videnskabelige og administrative kompetencer, der kan sikre en korrekt faglig og administrativ udførelse af de opgaver, der er henlagt til Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen stiller den fornødne sekretariatsbistand til rådighed for rådet, jf. stk. 4.

§ 2. Dyreforsøgstilsynet afgør ansøgninger om tilladelse til udførelse af dyreforsøg, tilladelse til kloning og genmodificering af hvirveldyr, tilladelse til anvendelse af klonede og genmodificerede hvirveldyr til forsøg samt tilladelse til avl af klonede og genmodificerede forsøgsdyr. Dyreforsøgstilsynet træffer endvidere afgørelser, som efter lov om dyreforsøg, lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. og efter bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om dyreforsøg er henlagt til Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet fører tilsyn med udøvelsen af dyreforsøg, herunder kloning og genmodificering af dyr, og med opstaldning af dyr i forsøg. Dyreforsøgstilsynet kan herunder inspicere forsøgslokaler og andre lokaler, hvor de pågældende dyr anbringes.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet fører endvidere tilsyn med opdrættere og leverandører af forsøgsdyr.

Stk. 4. Tilsyn efter stk. 2 og 3 foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om dyreforsøg og i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven.

§ 3. Dyreforsøgstilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet meddeler Europa-Kommissionen oplysninger efter artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet orienterer Fødevarestyrelsen om meddelelser efter stk. 2.

§ 4. Formanden kan træffe afgørelse i følgende sager:

1) Ansøgning om tilladelse til dyreforsøg, som angår udvidelse af en løbende tilladelse, mindre forlængelser og andre ændringer, som ikke afgørende rykker ved grundlaget for den hidtidige tilladelse.

2) Ansøgning om overførsel af en løbende tilladelse til dyreforsøg til en anden juridisk eller fysisk person.

3) Ansøgning om tilladelse til at udføre tilladte forsøg på et andet af Dyreforsøgstilsynet i forvejen kendt forsøgssted.

4) Afgørelser, som skal opfølge en foretaget inspektion.

5) Afgørelser om gebyr efter regler, som er udstedt i medfør af lovens § 15, stk. 3.

6) Afgørelser om aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og § 19 i lov om dyreforsøg.

7) Afgørelser om, at journalføring foretages i et elektronisk journalformat, der er godkendt af Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Hvis formandens afgørelse ikke kan nås, kan sekretariatets leder træffe afgørelse i de i stk. 1 nævnte tilfælde.

Stk. 3. Rådet orienteres efterfølgende om alle tilladelser, der meddeles i medfør af stk. 1 og 2, samt tilladelser efter § 9, stk. 2, 4. punktum.

§ 5. Afgørelser efter § 2, stk. 1, og § 4 træffes i overensstemmelse med de frister, der er fastsat i bekendtgørelse om dyreforsøg.

Kapitel 2

Inspektionsvirksomhed

§ 6. Dyreforsøgstilsynet foretager regelmæssige inspektioner af alle dyreforsøgstilladelsesindehavere, opdrættere og leverandører.

Stk. 2. Hyppigheden af inspektioner efter stk. 1 afpasses efter

1) antallet og arten af dyr, der huses på opstaldningsstedet,

2) antallet og typen af tilladelse til dyreforsøg,

3) tidligere overtrædelser af de regler eller vilkår, der gælder for forsøgsvirksomhed og dyrenes behandling, eller tilsidesættelse af påbud, og

4) enhver oplysning, der kan tyde på manglende overholdelse af reglerne i lov om dyreforsøg, reglerne i lov om kloning og genmodificering af dyr m.v. eller af regler udstedt i medfør af lov om dyreforsøg.

Stk. 3. Dyreforsøgstilsynet foretager i overensstemmelse med stk. 2 hvert år inspektion af mindst en tredjedel af dyreforsøgstilladelsesindehaverne. Hos dyreforsøgstilladelsesindehavere, opdrættere og leverandører af ikke-menneskelige primater skal der dog foretages inspektion mindst én gang om året.

§ 7. Inspektion kan foretages af hele rådet eller af et eller flere medlemmer af dette eller af sekretariatet.

Stk. 2. Inspektion, jf. lovens § 11, kan foretages anmeldt eller uanmeldt. Der skal ved afgørelsen af, hvilken form der skal vælges, lægges vægt på, hvad der bedst tjener formålet med inspektionen. Et passende antal af de årlige inspektioner skal dog foretages uden forudgående varsel.

Stk. 3. Beslutning om, hvorvidt inspektion skal foretages, og om hvorledes den skal afvikles, tages af rådet eller formanden. I tilfælde, hvor rådet har truffet en beslutning om spørgsmålet, kan formanden kun bestemme, at inspektion trods rådets afvisning heraf alligevel skal foregå, eller at flere personer end bestemt af rådet skal deltage.

Stk. 4. Når rådet eller formanden ingen afgørelse har truffet om inspektion, kan sekretariatets leder selv træffe bestemmelse herom.

§ 8. Der udfærdiges rapport om hver inspektion.

Stk. 2. Den eller de inspicerende kan indgå aftaler med dyreforsøgstilladelsesindehavere, opdrættere og leverandører eller give foreløbige påbud efter § 12 i lov om dyreforsøg eller efter regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 3. Rådet underrettes gennem formanden om skete inspektioner og det herunder passerede og afgør, hvad resultatet af inspektionen medfører, herunder om indgåede aftaler og foreløbige påbud kan tiltrædes.

Kapitel 3

Rådsmøder m.v.

§ 9. Rådets formand tilrettelægger med sekretariatets bistand rådets arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden leder rådets møder.

Stk. 2. Sagerne forelægges af rådets medlemmer eller af sekretariatet. Sekretariatet bestemmer i samarbejde med formanden, om sagen forelægges af et rådsmedlem eller af sekretariatet. Hvis det bestemmes, at sagen forelægges af et rådsmedlem, udpeger sekretariatet senest ved udsendelsen af de enkelte sager, jf. § 10, et rådsmedlem til medansvarlig for sagens behandling på rådsmødet. Rådet kan beslutte, at sekretariatet, eventuelt sammen med det udpegede rådsmedlem, kan færdigbehandle sagen efter yderligere undersøgelser.

Stk. 3. Rådets møder er ikke offentlige.

§ 10. Formanden udsender med et af denne bestemt, rimeligt varsel ved almindeligt brev eller med elektronisk post mødeindkaldelse med dagsorden og bilag.

Stk. 2. Sager, som indkommer til Dyreforsøgstilsynet efter udsendelse af dagsordenen eller en supplerende dagsorden, eller hvis forberedelse i øvrigt først afsluttes af formanden eller sekretariatet efter dette tidspunkt, kan, medmindre mere end 2 rådsmedlemmer modsætter sig dette, behandles og afgøres på rådsmødet, hvis sagen senest 48 timer før rådsmødets start er fremsendt til rådets medlemmer med elektronisk post.

Stk. 3. I påtrængende tilfælde eller når formanden forventer, at en sag ikke vil give anledning til uenighed i rådet, kan denne ved almindeligt brev eller elektronisk post til rådsmedlemmerne foreslå sagen afgjort skriftligt i overensstemmelse med et medsendt oplæg. Dog skal sagen udsættes til et rådsmøde, hvis 3 medlemmer inden 3 hverdage ved henvendelse til formanden forlanger dette. Fristen på 3 hverdage regnes fra tidspunktet for afsendelse af brev eller elektronisk post.

§ 11. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2. Ved skriftlig behandling efter § 10, stk. 3, er rådet beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer har meddelt deres holdning til sagens afgørelse. § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Såfremt der under en drøftelse i rådet om det samme spørgsmål danner sig flere end to forskellige meninger, hvoraf ingen tilsyneladende er i flertal, bestemmer formanden, imellem hvilke to forslag afstemning skal foretages.

§ 12. Formanden drager i samarbejde med sekretariatets leder omsorg for, at rådets beslutninger udføres.

Stk. 2. Formanden kan i tilfælde af sit forfald udpege en fungerende formand blandt rådets medlemmer. Ved længerevarende forfald beskikkes en fungerende formand af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kapitel 4

Inhabilitet og tavshedspligt

§ 13. Et rådsmedlem kan ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, såfremt medlemmet er inhabilt, jf. forvaltningslovens kapitel 2.

Stk. 2. Et rådsmedlem skal senest ved sin fratræden på forsvarlig vis destruere alt modtaget sagsmateriale fra rådet.

§ 14. Der påhviler rådets medlemmer tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Kapitel 5

Afsluttende bestemmelser

§ 15. Dyreforsøgstilsynet opbevarer rapporter efter § 8, stk. 1, i mindst 5 år efter tilladelsens udløb.

Stk. 2. Dyreforsøgstilsynet opbevarer al anden relevant dokumentation i mindst 3 år efter tilladelsens udløb. Dokumentation vedrørende tilladelser, der skal evalueres efterfølgende, opbevares, indtil den efterfølgende evaluering er afsluttet.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 716 af 1. august 1994 om forretningsorden for Rådet for Dyreforsøg ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 29. januar 2013

Mette Gjerskov

/ Tanja Andersen