forsøgsdyrenes værn

Planer og tiltag for at fremskynde en overgang til fremskridt uden brug af dyr til forskning, regulering og uddannelse:

Læs de mundtlige spørgsmål fra parlamentsmedlemmer til Europa–Kommissionen d. 8. juli 2021

Gennem en fælles erklæring havde 5 europæiske dyreværnssammenslutninger − som tilsammen repræsenterer flere end 100 organisationer i 24 EU -medlemsstater − kraftigt støttet indførelsen af ​​mundtlige spørgsmål med forslag til beslutning, der opfordrer til en EU-handlingsplan for afvikling af dyreforsøg.
Organisationerne henviste til en meningsmåling foretaget i juni 2020, der viste, at næsten tre fjerdedele (72%) voksne mennesker i EU -medlemsstaterne var enige om, at EU skulle fastsætte bindende mål og frister for udfasning af dyreforsøg.
Den 8. juli blev der derfor afholdt denne vigtige debat med mundtlige spørgsmål fra parlamentsmedlemmer til Europa –Kommissionen: har man nået de mål, der blev fastsat for mere end 10 år siden ved direktiv 2010/63/EU (22. september 2010) om beskyttelse af dyr, der bruges til videnskabelige formål?

Herunder bringer vi de forskellige indlæg fra plenarmødet, samt svarene fra Europa-Kommissionen fremsat gennem dets repræsentant, Adina-Iona Vâlean, Europa-kommissær for transport. 

Indledende ord fra Kommissionen

Mødet begyndte med et par indledende ord fra Kommissær Adina-Iona Vâlean, der mindede om EU’s tilsagn om at værne dyr − og dermed anerkende dyrs egenværdi − og beskytte miljøet, og om Kommissionens overbevisning om den nødvendige gradvise afskaffelse af dyreforsøg i Europa.
Den europæiske kommissær vendte derefter tilbage til den unikke karakter af direktiv 2010/63 / EU, der som sit mål har en fuldstændig afvikling af brugen af dyr inden for forskning.

Fr. Valean fremførte, at “brugen af dyr er allerede forbudt, hvis der findes alternative metoder, og der er allerede forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik”. Det ser pænt ud på skrift, men der er desværre utallige eksempler på manglende overholdelse af at sikre sig, at der ikke findes dyrefri metoder inden man påbegynder et dyreforsøg.

Som dyreværnsforening må man i den forbindelse undre sig over, at Kommissæren fremhæver, at “Kommissionen aktivt støtter udviklingen af ​​alternative metoder ved at finansiere forskning svarende til omkring 800 millioner euro i løbet af de sidste 20 år”, når dette beløb, som flere parlamentsmedlemmer også påpegede, er yderst ringe i betragtning af de summer, der gives til dyreforsøg.
Kommissæren fortalte derefter om det europæiske referencelaboratorium til validering af alternative metoder, EURL-ECVAM, der yder et håndgribeligt bidrag til udvikling og validering af dyrefri metoder, og huses af The Joint Research Laboratory (som ligger i Ispra, Italien).

Inden kommissær Valean gav ordet til parlamentsmedlemmer i den mundtlige forespørgselsdebat, sluttede hun af med at oplyse om nogle andre initiativer, der er blevet iværksat: på den ene side den aktive deltagelse i finansieringen og ​​med-formandskabet i det europæiske partnerskab til alternative tilgange til dyreforsøg (EPAA): dette er et privat-offentligt partnerskab, der omfatter fem generaldirektører fra Europa-Kommissionens departementer, syvogtredive virksomheder og otte europæiske industriføderationer, der hver repræsenterer et industriområde.

Dette partnerskab sigter mod at erstatte dyreforsøg med innovative ikke-animalske metoder med det formål, at reducere antallet af anvendte dyr, men også at forfine procedurer, når der ikke findes dyrefri metoder, eller når disse ikke anses for tilstrækkelige til at garantere sikkerheden af kemiske stoffer.

Desuden henviste hun til lanceringen af ​​den statistiske database, der er tilgængelig for offentligheden: ALURES, en database sat i værk med udgangspunkt i Direktivet og forpligtelsen til gennemsigtighed om dyreforsøg, som medlemsstaterne er bundet til ved anvendelsen af forsøgsdyr. Alle medlemsstater skal indberette forbruget af forsøgsdyr til denne database.

Parlamentsmedlemmernes indlæg og spørgsmål

Elleve parlamentsmedlemmer stillede spørgsmål vedrørende Kommissionen fremskridt og dens overholdelse af målene i Direktivet.
Parlamentsmedlemmerne fra Slovakiet, Portugal, Luxembourg, Ungarn, Spanien, Tyskland og Frankrig, repræsenterede forskellige parlamentariske grupper, f.eks. the Group of the European People’s Party; Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament; Renew Europe; Group of the Greens / European Free Alliance. 

En uændret situation

Alle fremførte enstemmig den alarmerende observation, at man – trods det europæiske direktivs unikke karakter – er meget langt fra målsætningen om en fuldstændig erstatning af dyreforsøg i forskning. Flere fremførte, at trods det ringe bidrag fra dyreforsøg til at opnå viden om menneskelige sygdomme, så er antallet af forsøgsdyr næsten ikke faldet. 

Caroline Roose – Frankrig (Gruppen De Grønne/European Free Alliance): 
”Når vi taler om dyr, der anvendes i forskning, så har jeg dette billede i hovedet: aben med sine håndled bundet til det stativ, den sidder fikseret i, kiggende op på fotografens kamera. Man ser lidelsen i dyrets øjne og man fornemmer spørgsmålet: hvorfor? Da aben ikke kan tale her, så stiller jeg spørgsmålet: hvorfor? Direktivet fra 2010 var et vigtigt skridt fremad, men HVORFOR er antallet af forsøgsdyr ikke faldet?

Jytte Guteland – Sverige (Gruppen for Progressiv Alliance af Socialister og Demokrater i Europa -Parlamentet):
”År efter at direktivet blev vedtaget, anvendes der fortsat et stort antal dyr – fisk, katte, fugle, mus og andre dyr udsættes for giftige stoffer.”

Katalin Cseh – Ungarn  (Renew Europe Group):
“Dyr er ikke tag-og-smid-væk-ting. At påføre dyr smerte har ingen plads i videnskaben i det 21. århundrede.  (…) Det er en grusom praksis der fortsat finder sted inden for Unionen! For ikke så længe siden så man optagelser fra ​​et spansk forsøgslaboratorium med horrible overgreb på dyr og kun 8 måneder før var det lignende optagelser fra et tysk laboratorium.”

Tilly Metz – Luxembourg (Gruppen De Grønne/European Free Alliance):
”Direktivet er en af ​​de strengeste lovgivninger i verden. Alligevel angiver det ikke en klar strategi for en overgang til innovative, ikke-animalske metoder. Som en konsekvens lider 10 millioner dyr hvert år i EU’s laboratorier. Med meget begrænsede videnskabelige forskningsresultater. Der er tværtimod en høj fejlfrekvens: Over 90% af nye lægemidler testet på dyr mislykkes, og et stigende antal indikerer, at de bidrager meget lidt til forståelsen af menneskelige sygdomme.”

Anja Hazekamp – Nederlandene (Venstre -gruppen i Europa -Parlamentet):
“Undercover-optagelser: billeder fra et tysk LPT-laboratorium og fra det spanske laboratorium, Vivotecnia, viser, hvorledes hunde, kaniner og aber groft mishandles. Der blev vist udførelse af smertefulde forsøg uden bedøvelse. Dyr blev sparket og bidt og overladt til deres skæbne. Dette kommer kun frem, fordi nogle filmer ulovligt – er whistleblowers. Hvorfor benytter Kommissionen stadig data, indsamlet af disse to laboratorier, i beslutningsprocessen om f.eks. at tillade brug af det kemiske stof glyphosat? Den videnskabelige værdi af disse data er yderst upålidelig.” 

Bidragene fra alternative metoder og deres meget ringe finansiering

Parallelt med disse observationer om dyreforsøg ønskede alle Parlamentsmedlemmer også at understrege det centrale problem med den iøjnefaldende mangel på finansiering af alternative metoder på trods af, at disse metoder har givet betydelige fremskridt og giver bedre resultater end dyreforsøg: 

Michal Wiezik – Slovakiet (Gruppen for Det Europæiske Folkeparti – Kristelige Demokrater):
”Den hastige udvikling af avancerede dyrefri metoder giver enorme muligheder for at erstatte dyr og forbedre forskningen. JRC (Joint Research Center) har udarbejdet en oversigt over mange af disse metoder til anvendelse inden for flere sygdomsområder, men der følges ikke op på dette med konkrete foranstaltninger.”

Anja Hazekamp – Nederlandene (Venstre -gruppen i Europa -Parlamentet):
”Direktivets formål er krystalklart: alle forsøgsdyr skal erstattes af dyrefri forskning. Antallet af forsøg med brug af dyr er kun faldet lidt. Fantastiske fremskridt uden brug af forsøgsdyr finder sted rundt om i verden og de er mange. Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder, ECVAM, har også valideret alternativer. Kommission, hvad du gør for at fremme sådanne alternativer og udviklingen af ​​nye teknologier? ”

Jadwiga Wisniewska – Polen (European Conservative and Reformists Group):
”Der findes ingen reel strategi i EU om at erstatte dyr med alternative metoder. Der er behov for at udvikle sådanne for at lette denne overgang ”

Eleonor Evi – Italien (Gruppen De Grønne/European Free Alliance):
”10 millioner dyr bruges fortsat hvert år i Europa. Og finansiering af metoder uden brug af dyr udgør fortsat kun en brøkdel af, hvad der går til traditionel forskning med brug af dyr. Dette er ikke kun et dyreetisk spørgsmål: Ved at handle på den måde sætter vi humane metoder på pause – metoder som allerede har vist, at de kan bringe betydelige fremskridt i forståelsen af ​​sygdomme, og hvor traditionelle metoder (med brug af dyr.red) har fejlet.”

Parlamentsmedlemmernes krav om konkrete foranstaltninger til en effektiv overgangsplan

Tilly Metz – Luxembourg (Gruppen De Grønne/European Free Alliance):
”Er Kommissionen enig i, at vi efter 10 år uden fremskridt har brug for en plan for at accelerere overgangen til dyrefri metoder? Er Kommissionen ligeledes enig i, at medlemslandene kunne gøre mere? At man kunne fremme de nøglekompetencer og den viden, der kræves for brugen af ikke-animalske metoder? At der kunne skabe mekanismer til præference-finansiering af ikke-animalske metoder? At der kunne sættes ”reduktionsmål” gennem en mere proaktiv implementering af eksisterende regler, der omhandler sikkerheden ved kemikalier og andre produkter? Der er en plan om at udvikle europæisk forskning og at definere prioriterede områder, hvor medlemsstater bør samarbejde, så er Kommissionen enig i, at udfasningen af brug af dyr bør være én af ​​disse prioriteter og indsatsområder? ”

Katalin Cseh – Ungarn (Renew Europe Group):
»Fremskridtene er for få. Kommissionen bør gøre det bedre med foranstaltninger og mål og handlingsplan. Vi er nødt til at finansiere alternativer, der ikke påfører dyr lidelse. Det er, hvad borgerne kræver. 7 ud af 10 voksne mener, at fuld erstatning af forsøgsdyr med dyrefri metoder bør være en prioritet for EU. Det er dét, vi beder Kommissionen om! ”

Michal Wiezik – Slovakiet (Gruppen for Det Europæiske Folkeparti – Kristelige Demokrater):
”Der skal sættes konkrete mål og på en koordineret måde. Målrettet finansiering, uddannelse og bredt samarbejde er nøglerne til at producere innovative, avancerede modeller og teknologier som ”det nye normale”. Kommissionen bør arbejde henimod tilpasning af agenturer  (eksempelvis fødevareagentur, kemikalieagentur og andre der administrerer områder, hvor der er lovkrævet testning af stoffer, før de kan godkendes til brug i EU) ved at etablere en dialog om lovgivningsmæssig brug af ikke-dyremodeller i forbindelse med  ’ét stof – én vurderingstilgang’. Og det skal sikres, at en rimelig del af de penge, der finansierer testagenturerne, dedikeres til disse modeller.” Det kunne f.eks. være det kemikalieagentur, der har ansvar for REACH, men også for pesticider og en række andre særområder, og andre relevante agenturer.”

Jadwiga Wisniewska – Polen (European Conservative and Reformists Group):
”Vi har også mange udfordringer: sundhedsmæssige udfordringer, beskyttelse af klimaet, beskyttelse af biodiversitet. Udfordringer, der får os til at intensivere vores indsats for at investere i uddannelse. Vi skal huske, at der er en voksende grad af empati i vores samfund. Åbenhed eller gennemskuelighed af ​​vores institutioner er også nøglen. Alt dette skulle hjælpe os med at håndtere disse spørgsmål én gang for alle.” 

Joachim Kuss – Tyskland (Identity and Democracy Group):
”Vi er alle enige om, at dyreforsøg skal udfases. Jeg undrer mig bare over, hvorfor forsøg på dyr fortsætter og fortsætter? Hvorfor er der så mange forhindringer? Millioner af dyr lider, og vi er som mennesker ansvarlige for vores medskabninger, dyrene. Vi er nødt til at se det her i øjnene og genoverveje den grundlæggende regel: at vi er nødt til værne dyrene. Vi skal være meget mere ansvarlige i behandlingen af vore medskabninger. Vi har brug for en ændring nu.”

Francisco Guerreiro – Portugal (Gruppen De Grønne/European Free Alliance):
”Har EU ikke haft en relevant politik og initiativer, der alle er tilpasset til at erstatte og effektivt afvikle dyreforsøg? Hvorfor har vi ikke en klar plan? Med milepæl og tidsplaner? Vi ved jo, at uden klare mål sker der ingen reelle fremskridt. Hvad der sker i laboratorierne, må ikke blive holdt indenfor laboratorierne. Vi må afslutte dyreforsøg nu!”

Jytte Guteland – Sverige (Gruppen for Progressive Alliance af Socialister og Demokrater i Europa -Parlamentet):
”Pandemien har vist, at når vi ønsker det, kan vi finde løsninger. Kommissionen bør ikke fortsat tolerere forsøg med dyr. Skal vi ikke koordinere vores indsats? Som et næste trin bør Kommissionen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal bringe de forskellige generaldirektorater, medlemslandene og forskningsråd sammen, så vi har en ordentlig køre- og handlingsplan til helt at afskaffe brugen af dyr i forskning.”

Diskussionen og afstemningen om beslutningsforslaget ”Planer og handlinger til fremskyndelse af en overgang til fremskridt uden brug af dyr til forskning, regulatorisk testning og uddannelse” fandt sted i Europa-Parlamentet den 15. september. 

Resultatet var overvældende positivt: 667 stemmer for og 4 imod.
About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn